Forskningsprojekter

Som forskningsenhed har vi løbende gange i flere projekter. Fælles for vores projekter er et fokus på børn, unge og deres familiers trivsel.

Vores igangværende projekter omhandler metakognitiv gruppebehandling af OCD hos børn og unge (MeTOC-projektet) og forældreudbrændthed – tidlig opsporing og intervention (CARE-projektet).

Du kan læse mere om igangværende projekter herunder.

MeTOC – Metakognitiv gruppebehandling af børn og unge med OCD

MeTOC-projektet

Behandlingsstudier af børn og unge med OCD viser at mellem 50-65% bliver fri af deres OCD-symptomer efter kognitiv adfærdsterapeutisk behandling, hvilket betyder at mellem 50-35% af børn og unge fortsat udviser et uhensigtsmæssigt højt niveau af OCD-symptomer efter endt behandling. Formålet med dette behandlingsstudie er at optimere og målrette behandling af børn og unge med OCD, samt undersøge effekten af de benyttede behandlingsmetoder. Baggrunden for dette er at øge forståelsen for de psykologiske og kognitive mekanismer ved OCD, så vi kan fremme forståelsen af OCD og bedre målrette og optimere behandlingsindsatsen. Dette i særdeleshed i forhold til hvilken rolle antagelser om ens tænkning spiller, samt hvordan bagvedliggende opmærksomhedsprocessor anvendes i situationer præget af tvangstanker samt handlinger. Specifikt ønsker projektet derfor at undersøge, hvorvidt børn og unge med OCD har uhensigtsmæssige antagelser om, for eksempel, deres tankers betydning samt hvordan deres opmærksomhedsmekanismer benyttes i forskellige situationer, og hvorvidt dette hænger sammen med graden af OCD-symptomer.

Formål
MeTOC-projektet er et behandlingsstudie, der har to overordnede formål 1) at undersøge effekten af behandlingsmetoderne metakognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi hos børn og unge med OCD samt 2) at undersøge specifikke mekanismer, herunder opmærksomhedsprocesser, og hvordan de kan være relateret til udvikling samt vedligeholdelse af OCD-symptomer.

Hvad indebærer forskningsundersøgelsen?

For at vurdere hvorvidt et barn/den unge vil få udbytte af at deltage i projektet, starter al indgang til projektet med en 2 timers opstartsvrudering. Til denne deltager både barn og forældre. Barnets vanskeligheder vil blive afdækket via et semistruktureret interview samt relevante spørgeskemaer til barn og forældre. Såfremt det vurderes at barnet opfylder de diagnostiske kriterier for en OCD-diagnose, hvor et behandlingstilbud vil kunne afhjælpe dette, vil et behandlingsforløb blive tilbudt.

Behandlingstilbuddet består af 2 dele: først 1-4 individuelle samtaler hvor de specifikke OCD-symptomer afdækkes, grupperes og normaliseres. Herefter følger en vurdering af hvorvidt barnet vil have bedst udbytte af at forblive i individuel terapi, eller blive tilbudt gruppebehandling. Såfremt barnet tilbydes gruppebehandling, men ikke ønsker at deltage i dette, kan barnet fortsætte i individuel behandling. Når dette er tilfældet, kan der forekomme et skift i den psykolog som varetager behandlingen.

Tidsramme
Fra udredningen varetages til behandlingsforløbet er afsluttet, kan man forvente at der går op til 20 uger.

Frivillighed
Det er frivilligt, om forældre og barn vil deltage, og såfremt der er spørgsmål, er man velkommen til at kontakte os. Selv hvis I har besluttet, at I gerne vil deltage, kan I altid vælge at træde ud af undersøgelsen – også uden at I skal komme med nogen forklaring på, hvorfor I ikke vil være med. Dette gælder også, selvom I har skrevet under på at deltage.

CARE – Forældreudbrændthed: tidlig opsporing og intervention

CARE-projektet

Startskuddet på dette projeket, er en dansk validering af spørgeskemaet Forældreudbrændthed (PBA). I samarbejde med sociolog Maria Ørskov Akselvoll sætter vi fokus på forældreudbrændthed i Danmark, hvor startskuddet er at kortlægge de danske normer. Dermed kan vi sammenligne os med de foreløbige udenlandske studier og resultater, og dermed identificere hvorvidt danske forældre oplever større eller mindre følelser af udbrændthed.

Bag projektet

Forældreudbrændthed er et relativt nyt begreb som hurtigt har vundet indpas i Danmark. Udviklet af prof. Isabelle Roskam, kendertegner begrebet en følelse af udbrændthed hos forældre, som ligger over det forventelige.