Forskningsprojekt MODIG1 – metakognitiv gruppebehandling af børn og unge med OCD

______

MODIG1-projektet er et behandlingsstudie, der har to overordnede formål 1) at undersøge effekten af behandlingsmetoderne metakognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi hos børn og unge med OCD samt 2) at undersøge specifikke mekanismer, herunder opmærksomhedsprocesser, og hvordan de kan være relateret til udvikling samt vedligeholdelse af OCD-symptomer.

Behandlingsstudier af børn og unge med OCD viser at mellem 50-65% bliver fri af deres OCD-symptomer efter kognitiv adfærdsterapeutisk behandling, hvilket betyder at mellem 50-35% af børn og unge fortsat udviser et uhensigtsmæssigt højt niveau af OCD-symptomer efter endt behandling. Formålet med dette behandlingsstudie er at optimere og målrette behandling af børn og unge med OCD, samt undersøge effekten af de benyttede behandlingsmetoder. Baggrunden for dette er at øge forståelsen for de psykologiske og kognitive mekanismer ved OCD, så vi kan fremme forståelsen af OCD og bedre målrette og optimere behandlingsindsatsen. Dette i særdeleshed i forhold til hvilken rolle antagelser om ens tænkning spiller, samt hvordan bagvedliggende opmærksomhedsprocessor anvendes i situationer præget af tvangstanker samt handlinger. Specifikt ønsker projektet derfor at undersøge, hvorvidt børn og unge med OCD har uhensigtsmæssige antagelser om, for eksempel, deres tankers betydning samt hvordan deres opmærksomhedsmekanismer benyttes i forskellige situationer, og hvorvidt dette hænger sammen med graden af OCD-symptomer.

Hvad indebærer forskningsundersøgelsen?
For at vurdere hvorvidt barnet vil få udbytte af at deltage i projektet, starter al indgang til projektet med en 2 timers udredning. Til denne deltager både barn og forældre. Barnets vanskeligheder vil blive afdækket via et semistruktureret interview samt relevante spørgeskemaer. Forældre vil ligeledes skulle udfylde relevante spørgeskemaer. Såfremt det vurderes at barnet opfylder de diagnostiske kriterier for en OCD-diagnose, hvor et behandlingstilbud vil kunne afhjælpe dette, vil et behandlingsforløb blive tilbudt.

Behandlingstilbuddet består af 2 dele: først 1-4 individuelle samtaler hvor de specifikke OCD-symptomer afdækkes, grupperes og normaliseres. Herefter følger en vurdering af hvorvidt barnet vil have bedst udbytte af at forblive i individuel terapi, eller blive tilbudt gruppebehandling. Såfremt barnet tilbydes gruppebehandling, men ikke ønsker at deltage i dette, kan barnet fortsætte i individuel behandling. Når dette er tilfældet, kan der forekomme et skift i den psykolog som varetager behandlingen.

Tidsramme
Fra udredningen varetages til behandlingsforløbet er afsluttet, kan man forvente at der går op til 20 uger.

Frivillighed
Det er frivilligt, om forældre og barn vil deltage, og såfremt der er spørgsmål, er man velkommen til at kontakte os. Selv hvis I har besluttet, at I gerne vil deltage, kan I altid vælge at træde ud af undersøgelsen – også uden at I skal komme med nogen forklaring på, hvorfor I ikke vil være med. Dette gælder også, selvom I har skrevet under på at deltage.